גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

סוגיות אתיות בשילוב נבדקים (משתתפים) ואינפורמנטים במחקר אקדמי

מאמר זה עוסק בסוגיות אתיות העולות במהלך תכנון וביצוע מחקרים כמותיים ואיכותניים אשר כוללים נבדקים, אינפורמנטים או מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט.

שמירה על פרטיות המשתתפים

במחקרים רבים בתחומי מדעי החברה, ובאופן מועט יותר בתחומי מדעי הרוח, אוכלוסיית המדגם מורכבת ממשתתפים אנושיים. כאשר המשתתפים, הנבדקים או האינפורמנטים במחקר הם משתתפים אנושיים עולות סוגיות ונורמות אתיות שעל החוקר לעמוד בהן. עם זאת, חשוב להבין כי סוגיות אתיות עשויות לעלות גם כאשר בני אדם לא מעורבים באופן ישיר במחקר, אך המחקר עשוי לפגוע בפרטיותם ובחיסיונם (כגון במחקר שבו התצפיות נעשות על מסמכים אישיים, רשומות רפואיות, סיעודיות, פסיכולוגיות, סוציאליות ופרא-רפואיות אחרות של מטופלים וכו').

הסכמה מדעת

העקרונות האתיים המנחים הינם: החוקר מחוייב לשמור על דיסקרטיות מלאה וצנעת הפרט של המשתתפים, הנבדקים או האינפורמנטים; להסביר להם על מטרות המחקר (בהסתייגות מסוימת לגבי אינפורמנטים, ראה בהמשך) והקשרו (המוסד האקדמי שבמסגרתו מבוצע המחקר); להסביר להם על אופן שמירת המסמכים; ולהסביר להם על אופן הפצת ממצאי המחקר והשימוש שיעשה בהם (כגון כתיבת מאמר לכתבי עת). כמו כן, החוקר מחוייב לשקול השפעות צפויות על הנבדקים, המשתתפים או האינפורמנטים ולהימנע מיצירת אי נוחות פיסית או נפשית עבורם. במחקר בו מוקלטים הראיונות החוקר צריך לבקש את הסכמת האינפורמנטים לביצוע הקלטתם ותמלול הראיונות. במחקרים בהם המחקר אינו ניסוי רפואי בבני אדם, אך מעורבים בו מטופלים, יש לקבל הסכמה מדעת שלהם או של האפוטרופוס שלהם.

ועדת הלסינקי

ביצוע מחקר (העברת שאלונים, שימוש במתקנים וכו') בין כותלי מוסד, ארגון או חברה מחייב קבלת אישור מפורש לכך מאת בעלי הסמכות בהם. יתר על כן, ביצוע מחקר שאיננו ניסוי רפואי בבני אדם, בו מעורבים באופן ישיר או עקיף (באמצעות עיון ברשומות) מטופלים במוסדות רפואיים, מחייב קבלת אישור "ועדת הלסינקי" מוסדית (משרד הבריאות, חוזר המנהל הכללי, מאי 15/06).

מחקר קונסטרוקטיביסטי

במחקר קונסטרוקטיביסטי במרבית המקרים לא ניתן לשתף באופן מלא את האינפורמנטים בו בהגדרת מטרת המחקר והראיון, שכן חשיפה זו עשויה לגרום "להם לספק תשובות למה שהם סבורים שהחוקרים מצפים מהם, גם אם אינן תואמות לחלוטין את סיפורם האותנטי" (שקדי, 2004, ע' 79). עם זאת, צריך לצמצם ככל האפשר את המרווח שבין מטרות המחקר והראיון לבין המטרה המוצהרת על ידי החוקר. לכן נכון וראוי לכתוב את המטרה כפי שתוצג בפני האינפורמנטים ולהציגה בהצעת המחקר (בהקדמה לראיון העומק במסגרת הנספח הרלבנטי).

הליך המחקר

מטרת הכתיבה (בתוך הצעת המחקר ובתוך תיזה) בענין הסוגיות האתיות שלעיל היא שהקוראים יהיו בטוחים שבביצוע המחקר ובדיווח על ממצאיו החוקר פעל באופן אתי ולא חרג מהנורמות לגבי מחקר שמעורבים בו משתתפים אנושיים. מבחינה מבנית החוקר יצהיר או יסביר בסעיף הליך המחקר בפרק ה"שיטה" את האתיקה המחקרית שלו לגבי שילוב נבדקים, משתתפים או אינפורמנטים. סגנון הכתיבה יהיה תמציתי ואינפורמטיבי.

דו"ח המחקר

לסיכום, במחקר האקדמי במדעי החברה והרוח שזורות סוגיות אתיות הנובעות מעירוב בני אדם באופן ישיר או עקיף באוכלוסיית המדגם. על החוקר לפעול בזהירות ובאופן אחראי כדי להבטיח שבמהלך מחקרו לא ינזק אף אדם, מוסד, ארגון או חברה. הצעת המחקר מהווה "כתב התחייבות" של החוקר לגבי אופן ביצוע המחקר על ידו, לכן עליו להציג בצורה ברורה את התייחסותו לסוגיות האתיות שלעיל. במסמך התיזה החוקר מדווח על האופן בו בוצע המחקר, ובהתאם לכך ניתן לבחון את מימוש התחייבויותיו לשמירה על העקרונות האתיים המנחים.

רשימת מקורות

משרד הבריאות, חוזר המנהל הכללי, מאי 15/06. נשלף מהאינטרנט בתאריך 06/07/2007: http://www.health.gov.il/download/forms/a2835_mk15_06.pdf

שקדי, א. (2004). מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: הוצאת רמות,אוניברסיטת תל אביב.

אין לראות במאמר זה יעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא.