גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

איך לכתוב עבודת גמר במדעי החברה או במדעי הרוח?

מאמר זה מסביר כיצד כותבים עבודת גמר במדעי החברה ובמדעי הרוח. המאמר מציע מתווה לכתיבה, אך כמובן שיש לבדוק בכל מוסד אקדמי ועם מנחה העבודה את הגדרותיהם למתווה הכתיבה.

מתודולוגיית הכתיבה

מומלץ לכתוב את עבודת הגמר בהתאם למתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול, כפי שמוצג בתרשים הבא.

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מתודולוגיה זו מאופיינת בכתיבה המתחילה ברמת המאקרו (בדרך כלל בפרק סקירת הספרות) הולכת ומתכנסת לפירוט רב ברמת המיקרו (בדרך כלל בפרק השיטה) וחוזרת שוב לרמת המאקרו (בדיון ובסיכום).

מתווה מוצע לכתיבת תיזה במחקר כמותי ובמחקר איכותי

  • מבוא
  • סקירת ספרות
  • מתודולוגיה
  • דיון וניתוח
  • סיכום והמלצות

מבוא

מכיוון שכתיבה אקדמית מצריכה זמן, יתכנו שינויים רעיוניים רבים בין נקודת הפתיחה של כתיבת מסמך התיזה לבין סופו. לכן, את המבוא לעבודת הגמר כותבים לאחר שהמסמך הוכן בשלימותו. כך, המבוא משקף את התוכן כהלכה. עם זאת, כדאי להכין טיוטת מבוא, שכן ביכולתה לסייע לכותב בתכנון המסמך ובכתיבה ממוקדת. המבוא מהווה מעין שער לתחומי ונושא עבודת הגמר אשר מוצגים בסקירת הספרות.

סקירת ספרות

סקירת ספרות צריכה להיות מקיפה ומעמיקה, ועליה לאפשר לקורא להבין את היסודות התיאורטיים עליהם נשענת עבודת הגמר. סקירת ספרות בעבודת הגמר אמורה, בדרך כלל, להיות מעמיקה ומקיפה כדי לבטא את הבנת ובקיאות החוקר בנושא בו עוסקת עבודת הגמר.

במחקר כמותי, סקירה נכונה מהווה גם בסיס לכתיבת השערות המחקר. במחקר איכותי, היא מהווה ובסיס לכתיבת שאלות המחקר. במחקר הכמותי ליבת הסקירה עוסקת בסקירת משתני המחקר (כולל מימדיהם) והקשרים בינהם. במחקר האיכותי ליבת הסקירה עוסקת בנושאים בהם עוסקת עבודת הגמר.

הסקירה אמורה להתייחס למגוון דעות של חוקרים בתחום בו עוסקת עבודת הגמר, להיות רב-מימדית, להציג תמונה מקיפה ולא חד-צדדית של הסוגיה הנחקרת ולהיות עדכנית (כל מוסד אקדמי מגדיר את מידת העדכניות הנדרשת בסקירה). במחקר כמותי, הטענה המחקרית צריכה להיות מבוססת על תיאוריות ומודלים רלוונטיים, וזאת בהתאם לתפיסה הדדוקטיבית, שמאפיינת מחקר כמותי. מתוך כך, החוקר יכול להציג את רציונל המחקר, ובמחקר הכמותי את מודל המחקר.

כמו כל המסמך, גם פרק זה צריך להיכתב בהתאם לכללי הכתיבה האינטגרטיבית.

סקירת ספרות ראויה מציגה ומנמקת את הצורך בביצוע המחקר, כלומר, מעין תיאור המצב הקיים, זיהוי הפער או הצורך והצגת התוכנית לטיפול בו. תוכנית זו מוצגת בפרק המתודולוגיה.

מתודולוגיה

החוקר מפרט בפרק זה את שיטת המחקר. לכל מתודה יש שיטות ומערכי מחקר המתאימים ונותנים מענה לשאלות המחקר. במחקר כמותי, על החוקר להציג את כלי המחקר בהם הוא מתכוון לעשות שימוש ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם, כפי שנמצאו במחקרים קודמים וכפי שנמצאו במחקר הנוכחי. במחקר איכותי החוקר צריך להציג את כלי המחקר בהם הוא מתכוון לעשות שימוש ואת שיקוליו בבחירתם. כמו כן, עליו להציג או להסביר כיצד כלים אלו אמורים לאפשר לו לענות על שאלות המחקר.

דיון וניתוח

למען נוחות הקורא, מומלץ להתחיל פרק זה בכתיבת פסקה מקדימה, המסבירה כיצד הפרק ערוך ואת הלוגיקה שמאחורי אופן ביצוע הניתוח.

לצורך כתיבת הדיון החוקר צריך להעביר את החשיבה מרמת המיקרו אל רמת המאקרו, להסביר ולנמק את ממצאיו בהשוואה למחקרים אחרים. בכתיבה זו, החוקר צריך לחזור אל התיאוריות אותן סקר בסקירת הספרות. כתיבת הדיון מאופיינת בביקורת עצמית על עבודת הגמר אותה ערך החוקר.

סיכום והמלצות

הסיכום מציג סיכום כללי של המחקר, כפי שתואר בעבודת הגמר, מנקודת ראות החוקר. הסיכום יכול לכלול היבטים תיאורטיים ועיוניים, כגון המלצות למחקרי המשך. כמו כן, הוא יכול לכלול היבטים מעשיים, כגון המלצות יישומיות לעוסקים בתחומי עבודת הגמר.

לסיכום, מאמר זה הסביר איך כותבים עבודת גמר במדעי החברה ובמדעי הרוח. עבודת גמר במדעי הטבע והחיים נכתבת באופן שונה. שימוש ברעיונות המוצעים יאפשר לך לכתוב עבודת גמר על פי כללי הכתיבה האינטגרטיבית.