גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

איך כותבים הצעת מחקר?

מאמר זה נותן מענה לשאלה הנפוצה "איך כותבים הצעת מחקר?" עם זאת, המאמר אינו עוסק בתכנון וביצוע המחקר אשר עומד בבסיס הכתיבה. המאמר מציע מתווה לכתיבה, אך כמובן שיש לבדוק בכל מוסד אקדמי ועם מנחה העבודה את הגדרותיהם למתווה הכתיבה.

מתווה מוצע לכתיבת הצעת מחקר במחקר כמותי ובמחקר איכותי

  • מבוא
  • סקירת ספרות
  • מתודולוגיה
  • מגבלות המחקר
  • לוח זמנים מתוכנן

מבוא

רצוי לכתוב את המבוא לאחר השלמת הכתיבה כולה. המבוא צריך לשמש מעין שער אל תחום ונושא המחקר עבור הקורא. המבוא אמור להיות תמציתי, ובדרך כלל לא מובאים בו מקורות, או שנעשה שימוש מצומצם ביותר במקורות בפרק זה. המבוא אמור להוות מעין שער עבור הקורא הן לתחום המחקר והן לנושא המחקר אשר עומד במוקד סקירת הספרות.

סקירת ספרות

מתודולוגיית כתיבת הצעת מחקר הינה כתיבה אקדמית בצורת משפך. היא מתחילה ברמת המאקרו (בסקירת ספרות) ומתכנסת דרך ניסוח השערות המחקר אל המיקרו (שיטת המחקר).

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך

סקירת הספרות צריכה להיות מקיפה, מעמיקה ומאפשרת לקורא להבין את היסודות התיאורטיים אשר עליהם נשען המחקר. סקירה נכונה מהווה גם בסיס לכתיבת השערות המחקר במחקר הכמותי, ובסיס לכתיבת שאלות המחקר במחקר האיכותי. במחקר הכמותי, ליבת הסקירה עוסקת בסקירת משתני המחקר (כולל מימדיהם) והקשרים שביניהם. במחקר האיכותי, ליבת הסקירה עוסקת בנושאים בהם עוסק המחקר.

הסקירה אמורה להתייחס למגוון דיעות של חוקרים בתחום הנחקר, להיות רב-מימדית, להציג תמונה מקיפה ולא חד-צדדית של הסוגיה הנחקרת ולהיות עדכנית (כל מוסד אקדמי מגדיר את מידת העדכניות הנדרשת בסקירה). במחקר כמותי, הטענה המחקרית צריכה להיות מבוססת על תיאוריות ומודלים רלוונטיים, וזאת בהתאם לתפיסה הדדוקטיבית, שמאפיינת מחקר כמותי. מתוך כך, החוקר יכול להציג את רציונל המחקר, ובמחקר הכמותי את מודל המחקר.

כמו כל המסמך, גם פרק זה צריך להיכתב בהתאם לכללי הכתיבה האינטגרטיבית.

סקירת ספרות ראויה מציגה ומנמקת את הצורך בביצוע המחקר, מעין תיאור מצב קיים, זיהוי הפער או הצורך והצגת תוכנית לטיפול בו. תוכנית זו מוצגת בפרק המתודולוגיה.

מתודולוגיה

בפרק זה מובאת בפני הקורא שיטת המחקר. לכל מתודה יש שיטות ומערכי מחקר המתאימים ונותנים מענה לשאלות המחקר. אין זה המקום במאמר הנוכחי לפרט לגבי השיקולים בבחירה במתודה מסויימת, אך בהצעת המחקר לעיתים החוקר נדרש לנמק את שיקוליו בבחירתו. עליו להציג יתרונות וחסרונות של השיטות השונות, ולנמק מדוע בחירתו היא הנכונה והמתאימה.

במחקר כמותי החוקר צריך להציג את כלי המחקר בהם יעשה שימוש ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם, כפי שנמצא במחקרים קודמים.

במחקר איכותי החוקר צריך להציג את כלי המחקר בהם יעשה שימוש ואת שיקוליו בבחירתם. כמו-כן, עליו להציג או להסביר כיצד כלים אלו יאפשרו לו לענות על שאלות המחקר. בהמשך להצגת המתודולוגיה המסמך עוסק במגבלות המחקר.

מגבלות המחקר

פרק זה נועד לאפשר לחוקר לזהות את מגבלות המחקר שלו, ולהציג את התמודדותו המתוכננת עם מגבלות אלו. לרוב הכתיבה של פרק איננה דורשת מורכבות גבוהה, אך אין בכך לפטור את החוקר מלהעמיק חשיבתו לגבי מגבלות מחקרו.

לוח זמנים מתוכנן

פרק זה הינו אינפורמטיבי בעיקרו, ועל כן הוא מובא באופן לקוני. ניתן להציגו בטבלה ואף בגרף.

עיבוד ממצאי המחקר

לאחר שהושלם המחקר בשדה, החוקר מעבד את ממצאי המחקר ומכין את התזה.

סיכום

אנו מקווים שמאמר זה, באמצעות הסבריו ודוגמאותיו, יעזור לכם להבין איך כותבים הצעת מחקר. שימוש ברעיונות המוצעים יאפשר לך לכתוב הצעת מחקר על פי כללי הכתיבה האינטגרטיבית.