גם גאמא יוצאת לחופש לפעמים

בין ה-12 בספטמבר ל-15 באוקטובר נהיה בפגרת חגים שבה לא נקבל הזמנות חדשות.

נשמח לעמוד לרשותכם לאחר מכן.

-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

איך כותבים תיזה?

אחת מן השאלות הנפוצות ביותר שאנו נשאלים באתר היא "איך כותבים תיזה?" מאמר זה עונה על שאלה זו; המאמר מציע מתווה לכתיבה, אך כמובן שיש לבדוק בכל מוסד אקדמי ועם מנחה העבודה את הגדרותיהם למתווה הכתיבה. זוהי הצעת מתווה לכתיבה בלבד, שכן המאמר אינו עוסק בתכנון וביצוע המחקר אשר עומד בבסיס הכתיבה. סקירה מעמיקה של מתודולוגיית כתיבת התיזה ככתיבה מדעית אקדמית ניתן למצוא במאמרנו מתודולוגיית כתיבת תזה.

מתודולוגיית הכתיבה

במחקר כמותי מוצע לכתוב את מסמך התיזה בהתאם למתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול, כפי שמוצג בתרשים הבא.

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת משפך

מתודולוגיה זו מאופיינת בכתיבה המתחילה ברמת המאקרו (בדרך כלל בפרק סקירת הספרות) הולכת ומתכנסת לפירוט רב ברמת המיקרו (בדרך כלל בפרק הממצאים) וחוזרת שוב לרמת המאקרו (בדיון ובסיכום).

מתווה מוצע לכתיבת תיזה במחקר כמותי ובמחקר איכותי

  • תקציר
  • מבוא
  • סקירת ספרות
  • מתודולוגיה
  • ממצאים
  • דיון וניתוח
  • סיכום והמלצות
  • רפלקציה

תקציר

התקציר משמש כלי עזר עבור הקורא להבין את עיקרי ממצאי המחקר, המתודולוגייה שלו ועיקרי מסקנותיו. תקציר כתוב כהלכה מציג באופן תמציתי את הנושאים הנ"ל, אך גם גורם לענין וסקרנות אצל הקורא להתעמק בקריאת המסמך.

בתקציר, על פי רוב, לא מוזכרים מקורות. בכל הנוגע להיקף התקציר, מומלץ לבדוק במוסד האקדמי ואצל המנחה את הנחיותיהם, שכן אין ההיקף קבוע אלא משתנה ממוסד למוסד. זוהי תזה, ולכן יש להכין גם תרגום לאנגלית ברמה אקדמית גבוהה של התקציר. גוף המסמך מתחיל במבוא, מיד לאחר התקציר ותוכן העניינים.

מבוא

מכיוון שכתיבה אקדמית מצריכה זמן, יתכנו שינויים רעיוניים רבים בין נקודת הפתיחה של כתיבת מסמך התיזה לבין סופו. לכן, את המבוא לתיזה כותבים לאחר שהמסמך הוכן בשלמותו. כך, המבוא משקף את התוכן כהלכה. עם זאת, כדאי להכין טיוטת מבוא, שכן בכוחה לסייע לכותב בתכנון המסמך ובכתיבה ממוקדת. המבוא מהווה מעין שער לתחומי ונושא המחקר אשר מוצגים בסקירת הספרות.

סקירת ספרות

סקירת ספרות צריכה להיות מקיפה ומעמיקה, ועליה לאפשר לקורא להבין את היסודות התיאורטיים עליהם נשען המחקר. סקירת ספרות בתיזה אמורה, בדרך כלל, להיות מעמיקה ומקיפה יותר מזו שהוצגה בהצעת המחקר, שכן החוקר העמיק בנושא, למד על מחקרים נוספים וצבר תובנות רבות שלא היו ידועות בתחילת המחקר.

במחקר כמותי, סקירה נכונה מהווה גם בסיס לכתיבת השערות המחקר. במחקר איכותי, היא מהווה בסיס לכתיבת שאלות המחקר. עם זאת, במתודת המחקר האיכותי, שאלות המחקר יכולות להשתנות במהלך ביצוע המחקר, ללא תלות וקשר לספרות הקיימת. במחקר הכמותי, ליבת הסקירה עוסקת בסקירת משתני המחקר (כולל מימדיהם) והקשרים בינהם. במחקר האיכותי, ליבת הסקירה עוסקת בנושאים בהם עוסק המחקר.

הסקירה אמורה להתייחס למגוון דיעות של חוקרים בתחום הנחקר, להיות רב-מימדית, להציג תמונה מקיפה ולא חד-צדדית של הסוגיה הנחקרת ולהיות עדכנית (כל מוסד אקדמי מגדיר את מידת העדכניות הנדרשת בסקירה). במחקר כמותי, הטענה המחקרית צריכה להיות מבוססת על תיאוריות ומודלים רלוונטיים, וזאת בהתאם לתפיסה הדדוקטיבית, שמאפיינת מחקר כמותי. מתוך כך, החוקר יכול להציג את רציונל המחקר, ובמחקר הכמותי את מודל המחקר. במחקר איכותי, סקירת הספרות עוסקת גם בנושאים חדשים שעולים מתוך הקטגוריות.

כמו כל המסמך, גם פרק זה צריך להיכתב בהתאם לכללי הכתיבה האינטגרטיבית.

סקירת ספרות ראויה מציגה ומנמקת את הצורך בביצוע המחקר; דבר המתבצע באמצעות תיאור המצב הקיים, זיהוי הפער או הצורך והצגת תוכנית לטיפול בו. תוכנית זו מוצגת בפרק המתודולוגיה.

מתודולוגיה

החוקר מפרט בפרק זה את שיטת המחקר. לכל מתודה יש שיטות ומערכי מחקר המתאימים ונותנים מענה לשאלות המחקר. במחקר כמותי החוקר צריך להציג את כלי המחקר בהם עשה שימוש ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם, כפי שנמצאו במחקרים קודמים וכפי שנמצאו במחקר הנוכחי. במחקר איכותי, החוקר צריך להציג את כלי המחקר בהם עשה שימוש ואת שיקוליו בבחירתם. כמו כן, עליו להציג או להסביר כיצד כלים אלו איפשרו לו לענות על שאלות המחקר.

הביטוי למענה על שאלות המחקר מובא בפרק הממצאים.

ממצאים

למען נוחות הקורא, מומלץ להתחיל פרק זה בכתיבת פסקה מקדימה, המסבירה כיצד הפרק ערוך ואת הלוגיקה שמאחורי אופן הצגת הממצאים.

בכתיבת מסמך התיזה של מחקר כמותי, האתגר העיקרי של הכותב הינו להפוך את ממצאי המחקר לרעיונות אותם המסמך מתכוון לנתח ולפתח. על הכתיבה להיות תמציתית וממוקדת בהשערות המחקר. במחקר איכותי החוקר צריך להביא הסבר קצר על הקטגוריות ולעגן בתמציתיות את ההסבר בספרות. עיקר הכתיבה של פרק זה עוסק בשילוב ציטוטים מדברי המרואיינים או גם מובאות מתוך התצפיות וניתוח המסמכים. כתיבה אינטגרטיבית נכונה של פרק זה תשכיל להימנע מעומס ציטוטים.

הצגת הממצאים נועדה להוות בסיס אשר עליו מפתח החוקר את הדיון. הדיון והניתוח מהווים את ליבת המסמך מבחינת חשיבותם.

דיון וניתוח

שוב, למען נוחות הקורא, מומלץ להתחיל פרק זה בכתיבת פסקה מקדימה, המסבירה כיצד הפרק ערוך ואת הלוגיקה שמאחורי אופן ביצוע הניתוח.

לצורך כתיבת הדיון החוקר צריך להעביר את החשיבה מרמת המיקרו אל רמת המאקרו ולהסביר ולנמק את ממצאיו בהשוואה למחקרים אחרים. בכתיבה זו, החוקר צריך להימנע מחזרה על הצגת הממצאים. כתיבת הדיון מאופיינת באינטגרציה בין הממצאים לבין הידוע בספרות, ובעיקר בניתוח ביקורתי של החוקר, כולל ביקורת עצמית על המחקר אותו ביצע החוקר.

במחקר איכותי, הדיון יכול להתקיים תוך כדי הצגת הממצאים בפרק הממצאים. בכתיבה אינטגרטיבית של מחקר איכותי, האתגר העיקרי של הכותב נובע מעוצמת מעורבות החוקר באיסוף, ניתוח ומתן פרשנות לממצאים.

בסופו של הדיון החוקר עורך סיכום ומציג את המלצותיו.

סיכום והמלצות

הסיכום מציג סיכום כללי של המחקר מנקודת ראות החוקר. הסיכום יכול לכלול היבטים תיאורטיים ועיוניים, כגון המלצות למחקרי המשך. כמו כן, הוא יכול לכלול היבטים מעשיים, כגון המלצות יישומיות לעוסקים בתחומים הנחקרים. באשר לסגנון הכתיבה של פרק זה, ניתן להעזר במאמרנו "מתודולוגיית כתיבת תיזה".

מקובל לדרוש מהחוקר לכתוב בסיכום מסמך התיזה רפלקציה (שיקוף) על מהלך המחקר, ממצאיו והשלכותיו בהקשר האישי של הכותב.

רפלקציה (שיקוף)

סגנון הכתיבה של פרק הרפלקציה הינו חופשי, ועל כן, כל חוקר יכול להביא בו לידי ביטוי את סגנון כתיבתו האישי. עם זאת, גם פרק זה אמור להיכתב באופן תמציתי.

לסיכום, מאמר זה מסביר כיצד כותבים תזה. שימוש ברעיונות המוצעים יאפשר לך לכתוב תיזה על פי כללי הכתיבה האינטגרטיבית.