-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

מדיניות פרטיות

מעודכן לתאריך 19 נובמבר 2007

מאחר ש"גאמא כתיבה אקדמית" (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה באתר שכתובתו www.ktiva.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר החברה"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

החברה ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. השימוש שלך באתר החברה מהווה הסכמה מצידך לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שהחברה מפרסמת מעת לעת (לגבי שינויים במדיניות הפרטיות – ראה בהמשך). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מכוונת לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע מזהה אישית ומידע שאיננו מזהה אישית. המונח "מידע מזהה אישית" מתייחס למידע שמאפשר לחברה לזהות אותך באופן אישי, כלומר בשמך, במספרי הטלפון והפקסימליה שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הדואר שלך וכיוצא בזאת. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כגון בעת שתירשם לקבלת שירות באתר, במענה למשאלים, לשאלונים וסקרים מקוונים, להצעות עבודה ועוד.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. באפשרותך לבדוק אם מדיניות החברה שונתה מאז ביקורך האחרון באתר החברה לפי מועד העדכון המצוין בראש עמוד זה. כדי להקל עליך, החברה תציין תמיד בראש עמוד זה את מועד העדכון והשינוי. לפיכך החברה ממליצה כי תעיין במדיניות הפרטיות באופן סדיר, על מנת להבטיח כי תנאיה ידועים לך.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

פרטים אישיים

חלק מהשירותים המסופקים על ידי החברה באמצעות האתר כרוכים במסירת פרטים אישיים כגון, שם, מספרי הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, חוג הלימודים שלך, שנת הלימודים שלך ללימודי קבלת התואר וכיוצא בזאת. החברה מתחייבת לשמור נתונים אלה לעצמה ולא לעשות בהם שימוש החורג ממדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לצורך רכישת שירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים;

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמשים באתר.

שיתוף אחרים במידע שלך

החברה לא תעשה שימוש לרבות העברת מידע, המזהה אישית שנאסף באתר החברה, לצדדים שלישיים. כאשר החברה מעסיקה צדדים שלישיים על מנת לבצע שירותים עבורה, היא דורשת מהם לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הזו, אולם היא איננה מפקחת על כך.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת לשמור על חיסיון לקוחותיה. לכן, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין מנהלי האתר, החברה או מי מטעמה;
 • אם תבצע באתר, ו/או באמצעות האתר, או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל צו בית משפט, הזמנה לדין, או הוראת רשות מוסמכת אחרת על פי דין המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;
 • אם החברה תצטרך באופן סביר להגן על זכויותיה ורכושה;
 • בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת של קבוצת "גאמא יעוץ וניהול", או אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או במקרה שתתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
קישורים לאתרים

אתר החברה מכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים עשויים להכיל קישורים לאתר החברה או להפנות אליו. החברה איננה אחראית ואיננה מפקחת על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אחרים אלה. התחברותך לאתרים אחרים אלה היא על אחריותך הבלעדית.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.