-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

מדיניות פרטיות

"גאמא כתיבה אקדמית" (להלן: "החברה") מברכת אותך עם כניסתך לאתר. החברה מציעה את המידע (להלן: "השירות") באתר www.ktiva.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר החברה") בכפוף לתנאי השימוש (להלן: "התנאים"). המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם ו/או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר. המונח "תוצרים" להלן משמעו מטלות אקדמיות לסוגיהן השונים לרבות תיזה, הצעת מחקר, עבודת גמר, עבודה סמינריונית ורפראט. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. מדיניות הפרטיות של החברה, העוסקת במידע הנאסף כאשר אתה משתמש באתר ו/או כאשר אתה מקבל שירותים באתר, עומדת לרשותך - ראה מדיניות פרטיות.

משתמש יקר, השימוש באתר החברה מותנה בקריאה, הבנה והסכמה שלך לתנאים המפורטים להלן:

התנאים:

א. החברה מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת המשתמשים באינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על החברה תוצריה ושירותיה. האתר לרבות קישורים לאתרי צד שלישי אינם מיועדים למתן יעוץ, ו/או הנחיה, ו/או הוראות מפורשות ללמידה עצמאית ו/או לכתיבה עצמאית של תוצרים. השירות הניתן באתר נועד לסייע למשתמש על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.

ב. אין לראות בשירות המוצג באתר החברה ו/או בתוצרים המסופקים ללקוח משום עבודה מוכנה למסירה למוסד אקדמי ו/או תחליף לעבודת מחקר עצמאית של הלקוח.

ג. אין לעשות כל שימוש בכל שירות אותו מציגה החברה באתר ו/או בתוצרים אותם מספקת החברה, אשר עשוי להוות פגיעה או עבירה על כללי האתיקה המחקרית הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

ד. השירות מוצע למשתמש "כמות שהוא" ("AS IS"). אין באפשרות החברה להבטיח שכל החומר המוצג בשירות יהיה חסין משיבושים, טעויות, טעויות דפוס ואי-דיוקים. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות בין במישרין ובין בעקיפין לכל שגיאה, טעות, מחדל, מחיקה, או פגם בתוכנו של האתר ובמידע המסופק על-ידי החברה. החברה לא תשא באחריות לכל פעולה שננקטה והתבססה על המידע שהוצג באתר ולשינויים שנעשו על ידי המשתמש ו/או על ידי צד שלישי בחומר המוצג באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

ה. אין בשירות הניתן באתר כדי לחייב את החברה לרבות עובדיה ונציגיה, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. כל התקשרות עסקית עם המשתמש באתר כפופה ומותנית באופן מוחלט בחתימת הלקוח/ה ונציג/י החברה על הסכם התקשרות עסקית (להלן: "ההתקשרות העסקית") המיועד ספציפית לרכישת שירותי החברה.

ו. זכויות היוצרים בפרסומי החברה, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לחברה. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, טבלאות, תרשימים ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. כל שימוש בלתי מורשה בחומר המוגן עלול להוות הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר וכן חוקים ותקנות רלבנטיים.

ז. באתר נמצאים קישורים (links) (להלן: "קישורים") לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה (להלן: "אתרי צד שלישי"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בכל צורה שהיא הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לצד שלישי כלשהו (לרבות וללא הגבלה לזכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן רשום, או סוד מסחרי). המובא וכל מידע מקושר אינו מתפרסם על ידי החברה, מטעמה, בעידודה או בהסכמתה. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן המלצה או העדפה על ידי החברה לרבות עובדיה ונציגיה לאתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים, או לשירותים המוצגים בהם. הסדר בו מופיעים הקישורים באתר אינו מעיד בהכרח על טיב או חשיבות האתרים אליהם הם מובילים. תוכנם של אתרי צד שלישי עשוי להשתנות ולהתעדכן לעיתים תכופות. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את תיאורי אתרי צד שלישי באתר החברה באופן שלם ומדויק ככל האפשר. אולם, אין ביכולת החברה להבטיח כי התיאור המוצג באתר החברה הוא הנכון, המתאים והעדכני ביותר. בשום מקרה, ובמידה המכסימלית המותרת על פי החוק החל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כספי, אובדן, הפסד או אחר שיגרם למשתמש מהסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי שאליהם המשתמש הגיע באמצעות השירות והקישורים.

ח. החברה לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, לא ישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, וירוס מחשב, השמטה, הפרעה, מחיקה, גניבה או השמדה של רשומה, גישה בלתי מורשית אל רשומה, שימוש בלתי מורשה ברשומה, הנובעים מכניסה לאתר, שימוש בו ו/או בתוכנו, ו/או עקב כניסת המשתמש לאתרי צד שלישי.

ט. בכוונת החברה להשיב לפניית המשתמש באתר אליה (באמצעות טופס יצירת הקשר) תוך 24 שעות ממועד קבלת הפניה במחשבי החברה. החברה תשיב לפניה זו באמצעות הדואר האלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות הטלפון אל מספר הטלפון, כפי שצוין בפניה. החברה תעשה מאמץ מכסימלי על-מנת לממש כוונה זו. עם זאת, מימוש הכוונה נתונה לתקינות משאבי התקשורת של החברה (ובכלל זה תקשורת הדואר האלקטרוני), לזמינות עובדיה ולאופי הפניה. כל פניה אל החברה בהקשר של מימוש ההתקשרות העסקית עם לקוחותיה תיעשה אך ורק בהתאם למוסכם בהסכם ההתקשרות העסקית בין החברה לבין הלקוח/ה ואין למוגדר בסעיף "תנאי שימוש באתר", שלהלן, כל תוקף לגבי ההתקשרות העסקית כאמור. פניית המשתמש אל החברה לצורך קבלת מענה לשאלות נפוצות יתכן ותקבל מענה תוך 24 שעות באתר ותפורסם בעמוד "תשובות לשאלות נפוצות". אולם, יתכן ומועד קבלת המענה יהיה למעלה מ- 24 שעות והוא יהיה נתון בלעדית לקביעת החברה. החברה לרבות עובדיה ונציגיה לא ישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי כתוצאה מחוסר יכולת החברה להשיב לפניית המשתמש באתר אליה (באמצעות טופס יצירת הקשר) תוך 24 שעות ממועד קבלת הפניה במחשבי החברה.

י. החברה רשאית לשנות בכל עת את מבנה האתר הכולל את השירות, מראהו, היקפו וזמינותו של השירות הניתן בו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, מבלי לציין את ביצוע העדכון ותוכנו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע, ו/או אי-ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם ו/או אי-ביצועם. כל השינויים האמורים בתנאים יופיעו "כמות שהוא" ("AS IS") באתר החברה בעמוד זה. כאשר המשתמש נכנס לאתר החברה ו/או עושה בו שימוש לאחר שבוצעו שינויים בתנאים, הוא מסכים שאותם שינויים יחייבו אותו ללא סייג.

יא. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו, על-פי התנאים שלעיל, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

יב. השם "גאמא כתיבה אקדמית" וסימני המסחר של "גאמא כתיבה אקדמית" (בין אם נרשמו ובין אם לאו), - הם כולם רכושה של "אקסיגו פתרונות עסקיים בע"מ" בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

יג. על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתנאים ו/או השימוש באתר הינו בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו ובבית משפט זה בלבד.

יד. בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות לחברה באמצעות טופס יצירת הקשר.