-
דף הבית אודות סטודנטים
לתואר שלישי
סטודנטים
לתואר שני
סטודנטים
לתואר ראשון
סטודנטים
לקויי למידה
חוקרים
וחברות
מרכז
המידע
צור
קשר
 
 

סיוע בכתיבת תזה

ביצוע מחקר ברמה גבוהה אינו מבטיח תיזה איכותית. כתיבת תיזה דורשת מיומנות גבוהה בכתיבה אקדמית ובכלל זה מיומנות והבנה במתודות מחקר מתאימות (מחקר כמותי, מחקר איכותני, מחקר עיוני, מחקר משולב ומחקר יחידני).

מומחי גאמא כתיבה אקדמית, שכולם אקדמאים מצטיינים בעלי תואר שני או שלישי ולהם ניסיון רב ביעוץ וסיוע בכתיבת תיזות, יעמדו לרשותך בכל אחד משלבי כתיבת התיזה: החל מבחירת נושא המחקר, כתיבת הצעת המחקר, תיקון הצעת המחקר (לאחר קבלת הערות המנחים שלך באקדמיה), המשך בביצוע המחקר ועיבוד ממצאיו (מחקר כמותי, מחקר איכותני, מחקר עיוני, מחקר משולב ומחקר יחידני) וכלה בכתיבת התיזה.

נוכל לייעץ לך בכתיבת כל חלקי התיזה:

 • תקציר: תמצית המבוא, מטרת המחקר, שאלות המחקר, השערות המחקר, שיטה, כלי המחקר והדיון.
 • מבוא: בעית המחקר/בעיה עסקית, סטטוס הידע המחקרי העכשווי לגבי בעית המחקר, שאלות המחקר, מטרות המחקר והצדקת התרומה, החדשנות והשימושיות של המחקר.
 • סקירת ספרות: סקירת ספרות עדכנית, השערות המחקר.
 • הערות שוליים: כתיבה שיטתית ונכונה של הערות השוליים במחקר עיוני.
 • שיטה: רציונל המחקר, משתני המחקר, המודל התיאורטי של המחקר (כולל תרשים גרפי), אוכלוסית המחקר והמדגם, כלי המחקר, הליך המחקר, שיטת הניתוח, תוקף ומהימנות כלי המחקר, מגבלות המחקר.
 • ממצאי המחקר:
  • במחקר כמותי: הסקה סטטיסטית במערכים דו-משתניים ורב-משתניים. ממצאי בדיקת תוקף המדידה: מהימנות פנימית (אלפא של קרונבך). עריכה טבלאית, גרפית ומילולית
  • של הממצאים.
  • במחקר איכותני: התמקדות בהבנת התופעות, כפי שהן מופיעות בעולם האמיתי ומנקודת המבט של אלו שחו אותם (האינפורמנטים), זיהוי תימות, הבנייה של: קטגוריות העל, קטגוריות מכוונות וקטגוריות התוכן. אינטגרציה קונסטרוקטיבית של הקטגוריות. ניתוח שכיחות ובולטות המאפיינים.
  • במחקר עיוני: זיהוי של דרכי פרשנות וניתוח, הבהרת מושג מפתח וכלים לניתוח, סיגול ויישום כלי ניתוח מתחום אחד לאחר, הצגת ממצאי הניתוח, דיון, ביקורת ומסקנות.
  • במחקר יחידני: ניתוח והשוואה של הנבדקים על פי ממצאי קווי הבסיס, ההתערבות והמעקב.
 • דיון: דיון בממצאים והשלכותיהם על התיאוריה הקיימת, השוואת הממצאים לידע המחקרי הקיים, זיהוי מגבלות מחקר, המלצות מחקריות, מתודולוגיות ויישומיות, וכתיבת מסקנות המחקר. כתיבת סיכום קוהרנטי אותנטי ולא
 • סיכום: כתיבת סיכום קוהרנטי המובחן מגוף העבודה במחקר עיוני, ובכך להמנע מחזרות מיותרות.
 • רשימת מקורות.

כתיבה אינטגרטיבית

מיומנותנו הגבוהה בכתיבה אקדמית תסייע לך בכתיבה אינטגרטיבית אשר מעוררת ענין וסקרנות אינטלקטואלית אצל הקורא.

שימוש בתיאוריות ומודלים

אנו נסייע לך לזהות את התיאוריות והמודלים עליהם תתבסס התיזה, לעשות בהם שימוש מושכל ולאתר כלי מחקר ואת נתוני התוקף והמהימנות שלהם. נסייע לך גם לגבש מושגי מפתח במחקרים עיוניים , לבצע המרות מתחום אחד לתחום אחר במחקר בין-תחומי, ליישם את התיאוריה במתודולוגיה ובניתוח ולפתח כלים חדשים לצורך הניתוח.

מתודולוגיית כתיבה

אנו נסייע לך בכתיבה אקדמית על פי העקרונות והכללים לכתיבה מדעית של דו"ח מחקר (תיזה) בהתאם למתודולוגית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול.

מתודולוגיית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מתודולוגית כתיבה אקדמית בצורת שעון חול

מה כולל ניתוח ברמת המיקרו?

בהתאם לצורך, ניתוח ברמת המיקרו יכול לכלול עיבוד סטטיסטי וניתוח ממצאים סטטיסטיים במחקרים כמותיים; זיהוי תימות, קטגוריות ומערך ניתוח ממפה במחקרים איכותניים; ובמחקר משולב, הניתוח כולל אינטגרציה של איסוף וניתוח הממצאים עם תימות וקטגוריות. במחקר עיוני הניתוח יכול לכלול זיהוי וניתוח של תימות, צורות ונושאי התשתית המחקרית, הצגת טכניקות ויישום של תימות וכלים שפותחו.

מה כולל ניתוח ברמת המאקרו?

ברמת המאקרו, מבוצע דיון בממצאים, זיהוי מגבלות המחקר, הצגת המלצות מחקריות ויישומיות וכתיבת מסקנות. במחקר עיוני הניתוח כולל פרשנות, ביקורת, מסקנות ושימושים עתידיים.

החיבור בין המיקרו והמאקרו

הקישור בין שתי רמות הניתוח מבוצע על-ידי אישוש/אי-אישוש השערות המחקר באמצעות המסקנות העולות מניתוח הנתונים הסטטיסטיים (במחקר כמותי) ומניתוח מערך ממפה של קטגוריות (במחקר האיכותני), ותוך העלאת השערות חדשות (במחקר משולב).

עיבודים סטטיסטיים במסגרת כתיבת תיזה

ליבת המחקר הכמותי/כמותני מגובשת סביב עיבוד סטטיסטי. לקביעת שיטת הניתוח, לעיבוד הממצאים, לניתוחם ולאופן הצגתם יש השפעה קריטית על איכות התיזה. ניתן להסתייע במומחים שלנו בעיבוד הסטטיסטי לצורך תכנון ויישום של סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית. בנוסף, המומחים שלנו יסייעו לך בהבנת והצגת הקשר שבין ממצאי הפרוצדורות הסטטיסטיות (פשוטות ומורכבות) לבין השערות המחקר שלך.

עריכה אקדמית ולשונית

מלבד השירותים החשובים לתהליך הכתיבה, נשמח לעזור לך גם בשלבים הסופיים של התיזה - עריכה אקדמית או עריכה לשונית.

חשוב לזכור כי מידת הצלחתך בכתיבת התיזה נקבעת בחלקה כבר בתחילת התהליך. כתיבת הצעת מחקר ישימה תסייע לך להתמקד בביצוע מחקר ברמה אקדמית גבוהה.

מומחי הכתיבה האקדמית שלנו מקפידים על כללי ה-URM ,MLA ,APA או כללים אחרים הרלוונטיים לתחום המחקר שלך.

הליווי והסיוע בכתיבה הינם מודולריים וניתן להשתמש בכולם או בחלקם.

מחפשים סיוע בכתיבת תיזה? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור לכם להשיג את מטרותיכם האקדמיות.